ایجاد فایل pfx

pfx ایجاد فایل pfx ایجاد فایل pfx pfx 1

ایجاد فایل pfx زمانی کاربر دارد که شما هر سه کد موردنیاز برای نصب را در اختیار دارید و قصد دارید از طریق گزینه ی ایمپورت در نرم افزار یا برنامه ی موردنظرتان نصب را تکمیل کنید