داکر (Docker) یا ماشین مجازی (VM) ؟

داکر (docker) یا ماشین مجازی (vm) ؟ داکر (Docker) یا ماشین مجازی (VM) ؟ docker 1024x576

تفاوت بین داکر و ماشین های مجازی چیست؟ در این مقاله، تفاوت‌های میان این دو را با هم مقایسه می‌کنیم و بینش‌های خود را ارائه میدهیم تا به شما در انتخاب کمک کنیم. قبل از اینکه به مقایسه Docker و ماشین های مجازی (VM) بپردازیم، اجازه دهید تا کمی به مفهوم هر کدام جداگانه بپردازیم.